۱۳۸۹ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

استروژن موجود در عصاره رازك داراي خاصيت ضد درد است

وجود استروژن د‌ر رازك و تأثير ضد دردي و ضد التهابي اين ماده از طريق اثر استروژن و مكانيسم مهار سيكلواكسيژناز مي‌تواند تأثيرات خود را ايفا كرده و با مرفين هم پايي داشته باشد.
به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، منطقه علوم پزشکي تهران، سيد حسن حجازيان مربي و عضو هيات علمي گروه آموزشي فيزيولوژي مرکز تحقيقات گياهان داروئي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي يزد، مطالعه‌اي را با هدف "بررسي اثر ضددردي عصاره رازك و مقايسه اين اثر با مرفين" انجام داده است.
در اين مطالعه تجربي، پس از آماده كردن عصاره آبي رازك به روش دم كرده، اثر ضددردي آن با دزهاي 5/0 و 1 ميلي‌گرم بر كيلوگرم مرفين با استفاده از آزمون فرمالين در موش سوري مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‌هاي حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد در حالي كه رازك با دز mg/kg8 در موش سوري بر پاسخ اوليه درد اثري ندارد، اما بر پاسخ تأخيري آزمون فرمالين در فاصله 60-15 دقيقه مؤثر است. اين اثر ضد دردي در حد فاصل بين اثر مرفين با دز 5/0 تا mg/kg 1 قرار دارد، ولي با هيچ يك از دزهاي مرفين تفاوت معني‌داري را نشان نمي‌دهد.
شواهد نشان مي‌دهد تعديل درد مي‌تواند از طريق سيستم‌هاي متعددي صورت پذيرد. اما با توجه به وجود استروژن در رازك و تأثير ضد دردي و ضد التهابي آن مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه اين ماده ممكن است از طريق اثر استروژن و مكانيسم مهار سيكلواكسيژناز تأثيرات خود را ايفا كرده باشد.
رازك از خانواده گياهان دارويي و از تيره شاهدانه است كه به صورت وحشي از زمان‌هاي دور در اروپا و آسيا و شمال آمريكا رويش داشته است. در فارماكوپه دارويي، به عنوان ضد اضطراب، ضددرد، آرام‌بخش و برطرف كننده فشارهاي عصبي از آن ياد شده است. اين ماده داراي تركيباتي چون پروتئين‌ها، اسيدهاي آمينه، ليپيدها و گلوكز، پكتين، موم و تركيبات استروژني است.
خلاصه اين پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان به چاپ رسيده است.

هیچ نظری موجود نیست:

با کلیک روی دکمه جستجو به پورتال فروشگاهی وارد شده و از صدها هزار کالای موجود در این فروشگاه دیدن فرمایید